Contacto


Teléfono:

Email:

Web:

Historia del món contemporani. 1r Batxillerat
Pràctica tema 1: L’EUROPA DE L’ANTIC RÈGIM


1. Explica l’esquema: Una crisi de subsistència, pàg. 7 del teu llibre de text.
2. Observa les dades: La població europea, pàg. 8, i justifica l’afirmació que la demografia de l’Antic Règim es caracteritza per l’estancament de la població, explicant-ne les causes.
3. Com justifica el text: Els tres ordres, pàg. 10, la desigualtat social de l’Antic Règim. Quins subgrups socials pots distingir en cadascun dels tres ordres?. Pots fer-ho en forma d’esquema.
4. Llegeix els textos: Els poders del monarca, pàg. 12, i extreu les idees que caracteritzen els tres fonamentals de l’absolutisme.
5. En que consisteix el  parlamentarisme? Quan i per què aparegué? Quin és el seu origen?.
6. Defineix Il•lustració, i digues quin són els seus precedents. Quins aspectes de l’Antic Règim va criticar aquest moviment? Quin varen ser els seus principals pensadors.
7. Llegeix el text: La separació de poders, de Montesquieu (pàg. 15) i respon la pregunta corresponent.
8. Fes el mateix amb el text: El contracte social, de Rousseau (pàg. 20).

 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI. 1r Batxillerat

Pràctica tema 3:  LIBERALISME I NACIONALISME (1789-1870)

 

1. Llegeix els textos dels Quaderns de queixes (pàg. 44) i digues que es defineix en cada un. Relaciona’ls amb les causes de la Revolució. [1 punt]

2. Enumera les lleis fetes per l’Assemblea Nacional destinades a suprimir l’Antic Règim. Què s’estableix en el decret: L’abolició del feudalisme (pàg. 46)? Quins altres fets d’aquesta Assemblea destacaries? [1 punt]

3. Quins principis bàsics del liberalisme es recullen en la Constitució del 1791? (esquema pàgina 46) Situa-la en el seu context històric. [1 punt]

4. Fes l’esquema de les tres etapes en que es divideix la Convenció, exposant els principals fets de cadascuna: Convenció girondina, Convenció jacobina i Convenció termidoriana (república burgesa). [1,5 punt]

5. Fes les activitats 3, 4 i 5, de la pàgina 53 referides a l’apartat Què és el liberalisme?. [1,5 punts]

6. Defineix nacionalisme i comenta els dos tipus de teories nacionalistes que aparegueren a Europa a partir del segle XVIII [1 punt]

7. Compara el text de Mazzini: Mazzini i la Jove Itàlia (pàg. 58) amb el text: El nacionalisme prussià (pàg. 59). [1 punt]

8. Elabora un quadre amb les revolucions de 1820, 1830 i 1848, que contingui els següents apartats:  

A on es desenvoluparen, les causes generals, els principals fets i les conseqüències. [2 punts] 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI. 1r Batxillerat
Pràctica tema 4: El moviment obrer


1. En què consisteix el sindicalisme? Per què va néixer aquest moviment i com va evolucionar? Relaciona-ho amb el contingut del text: En defensa dels sindicats (pàg. 68).  (1,5  punts)

2. Llegeix el text: El manifest comunista (pàg. 72) i respon: (1,5 punts)
a) El concepte de lluita de classes, en què consisteix i en quina part del pensament marxista el situes?

b) Quina anàlisi fa de la seva època?
3. Fes un quadre comparant les idees principals del marxisme amb les de l’anarquisme (bakuninisme). (1,5 punts)
4. Analitza els dos textos del document: Socialisme alemany (pàg. 78) i identifica les dues posicions de la socialdemocràcia alemanya, comentant en que es diferenciaven. Qui defensava cadascuna? (1,5 punts)
5. Defineix els conceptes proposats a la pàgina 85 del teu llibre de text.(2 punts)
6. Completa el quadre de la mateixa pàgina sobre les dues internacionals. (2  punts)

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Tema 7: LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I L’URSS (1917-1941)

 

 

1. Analitza dels reivindicacions principals dels obrers al tsar segons el document: La revolució russa de 1905. Relaciona aquestes reivindicacions amb la gràfica sobre La societat russa a inicis del segle XX (pàg. 137) i explica els principals fets d’aquesta revolució.

 

2.  Situa en el context històric i contesta la pregunta del document: Programa de Lenin (pàg. 139, Tesis d’abril). Quan i com es va dur a la pràctica aquest programa?.

 

3.  Observa el mapa: La guerra civil (1918-1921) (pàg. 141) i descriu els fets principals de la guerra civil russa i els seus protagonistes.

 

4.  Quines tres etapes econòmiques es produïren a Rússia després de la revolució d’Octubre? Explica breument cadascuna.

 

5.  Quan es va crear la Komintern? Respon la qüestió del document: “La Tercera Internacional”. Estableix les diferències principals entre socialisme i comunisme.