Contacto


Teléfono:

Email:

Web:

Instruments d’avaluació
L’avaluació serà contínua i la nota final de la matèria serà la mitjana de les notes de cada una de les tres avaluacions, tot valorant la progressió de l’alumne.

 

Els continguts de la matèria es dividiran en unitats didàctiques i la professora indicarà a l’alumne quines pertanyen a cada un dels tres períodes d’avaluació que hi haurà al llarg del curs.

 

Per a cada bloc temàtic, corresponent al període d’una avaluació, hi haurà, si més no, dues proves d’avaluació sumativa, a més d’un nombre variable d’exercicis i controls d’activitats d’ensenyament i aprenentatge (pràctiques).

 

En acabar els temes referits al segle XIX es realitzarà una prova de síntesi, que servirà de recuperació i a la vegada de nota sumativa per a la segona avaluació. Aquesta es farà a l’inici de la 2a avaluació. 

En acabar els temes referits al  la primera meitat del segle XX, fins el final de la II Guerra Mundial, es realitzarà una prova de síntesi, que servirà de recuperació i a la vegada de nota sumativa per a la tercera avaluació. Aquesta es farà a l’inici de la 3a avaluació.

 

En acabar la resta de temes referits al segle XX es farà una prova de síntesi que servirà per recuperar la 3a avaluació. Aquesta serà al final de l’esmentada avaluació.

 

La qualificació serà numèrica de l’1 al 10. La qualificació de la matèria de cada avaluació es farà d’acord amb la ponderació següent: un 80% correspondrà als coneixements teòrics (examens), i un 20% a l’avaluació formativa (pràctiques i actituds). Respecte aquest darrer apartat, cal destacar que es considera bàsica l’assistència a classe i la puntualitat. Les faltes injustificades baixaran la nota de l'alumne en la proporció que decideixi el Departament de CC.SS. i l'Equip Docent de Batxillerat.


Instruments de recuperació

 

Els alumnes que suspenguin la 1ª i/o la 2ª avaluació tindran dret a un examen de recuperació. En aquest cas, serà la prova de síntesi esmentada anteriorment. La nota de l’examen de recuperació serà com a màxim un 5.

 

Examen de suficiència


Els alumnes que a final de curs tinguin alguna avaluació suspesa s’hauran de presentar a la prova de suficiència.


La prova de suficiència de juny es farà dels continguts suspesos, per avaluació.

 

Els alumnes que no aprovin la prova de suficiència de juny tenen dret a una prova extraordinària a primers de setembre. En aquesta entrarà tot el contingut del programa, independentment de que l'alumne hagués aprovat alguna avaluació al llarg del curs. Els alumnes que no superin aquesta prova els quedarà la matèria pendent.